Umowa sprzedaży

Akty notarialne Tychy

Sporządzanie umów i aktów notarialnych w komfortowych warunkach, odpowiadając na wszystkie wątpliwości i pytania zainteresowanych stron.

Poniżej przedstawiamy zakres dokumentów oraz wytyczne do ich przygotowania. Poprawne przygotowanie dokumentacji w dłuższej perspektywie pozwoli oszczędzić czas i sprawi, że cała procedura przebiegnie sprawniej.

Dbamy także o warunki przygotowywania aktów notarialnych. Opracowujemy je w naszych gabinetach, poświęcając na rozmowę tyle czasu, ile potrzebuje Klient. Chętnie odpowiadamy także na wszystkie pytania – doskonale rozumiemy, że mogą pojawić się wątpliwości.

Sprzedaż nieruchomości gruntowej – niezbędne dokumenty

 • Numer księgi wieczystej.
 • Podstawa nabycia. To dokument potwierdzający nabycie nieruchomości gruntowej przez sprzedawcę nieruchomości. W przypadkach, gdy podstawą nabycia jest:

 → postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub,
 → akt poświadczenia dziedziczenia lub,
 → umowa darowizny dokonana po 01.01.2007 r., 

należy dostarczyć także zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione spod opodatkowania lub, że podatek został już uiszczony lub, że zobowiązanie podatkowe na skutek przedawnienia już wygasło. 

 • Wypis z rejestru gruntów. W sytuacjach, gdy działka ma zostać wydzielona do nowej księgi wieczystej, należy przygotować je dodatkowo z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W uzyskaniu niezbędnej dokumentacji pomoże Wydział Geodezji w Urzędzie Miasta lub albo w Starostwie Powiatowym. 
 • Zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości. Można je uzyskać w Urzędzie Miasta lub Gminy w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami lub w Wydziale Gospodarki Przestrzennej. 
 • Zaświadczenie wydane przez starostę. Chodzi o zaświadczenie starosty, że konkretna nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu, a także, że w stosunku do nieruchomości nie wydano decyzji, o której mowa w  art. 19.ust. 3 ustawy o lasach.
 • Zaświadczenie wydane przez gminę. Chodzi o zaświadczenie, w którym gmina potwierdza, że grunt jest albo nie jest położony na obszarze, który obejmuje uchwała o rewitalizacji lub uchwała o ustanowieniu na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji. 
 • Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości – ostateczna. Jest niezbędna, jeśli aktem notarialnym podział zostanie ujawniony w księdze wieczystej.
 • Dane stron. Niezbędne są osobowe zarówno strony sprzedającej, jak i kupującej. Wymagane dane to: imiona, nazwiska, imiona rodziców, informacja o stanie cywilnym, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu, numer PESEL oraz numer NIP – dla osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą.
 • Informacje niezbędne w przypadku spółek. Jeśli stroną jest spółka, konieczne dane to: numer KRS oraz dane osób reprezentujących spółkę – imiona i nazwiska, numery dowodu osobistego lub paszportu, numery PESEL, adresy zamieszkania. Ponadto w przypadku spółek niezbędna jest również uchwała właściwego organu osoby prawnej, która obejmuje zgodę na dokonanie czynności notarialnej. Nie jest ona niezbędna wyłącznie,  gdy z ustawy lub z aktu założycielskiego lub statutu osoby prawnej (np. z umowy Spółki), wynika, że taka uchwała nie jest konieczna.
 • Wartość rynkowa nieruchomości (cena sprzedaży).
 • Sposób płatności. W przypadkach, gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego, niezbędne jest także przedstawienie oświadczenia banku o udzieleniu kredytu, a także umowy kredytowej.
 • Zaświadczenie, że w budynku nikt nie jest zameldowany – w przypadku nieruchomości zabudowanej.
 • Termin wydania nieruchomości.
 • Numer konta bankowego.

 Warto wiedzieć:

 Dokumenty, których spis przedstawiliśmy powyżej, to podstawowe dokumenty niezbędne do określonych czynności notarialnych. Chętnie wyjaśnimy szczegóły i odpowiemy na pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Sprzedaż nieruchomości lokalowej z księgą wieczystą (mieszkanie – odrębna własność) – niezbędne dokumenty

 • Numer księgi wieczystej. 
 • Podstawa nabycia. To dokument potwierdzający nabycie nieruchomości gruntowej przez sprzedawcę nieruchomości. W przypadkach, gdy podstawą nabycia jest:

 → postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub,
 → akt poświadczenia dziedziczenia lub,
 → umowa darowizny dokonana po 01.01.2007 r., 

należy dostarczyć także zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione spod opodatkowania lub, że podatek został już uiszczony lub, że zobowiązanie podatkowe na skutek przedawnienia już wygasło. 

 • Zaświadczenie wydane przez gminę. Chodzi o zaświadczenie, w którym gmina potwierdza, że grunt jest albo nie jest położony na obszarze, który obejmuje uchwała o rewitalizacji lub uchwała o ustanowieniu na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji. 
 • Zaświadczenie o zadłużeniu lub jego braku. Chodzi o ewentualne zadłużenie w regulowaniu opłat eksploatacyjnych za lokal mieszkalny.
 • Dane osobowe sprzedawcy i nabywcy. Należy wskazać imiona i nazwiska, imiona rodziców, informację o stanie cywilnym, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub numer paszportu, oraz numer PESEL. W przypadku, gdy stroną jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, należy wskazać także numer  NIP. 
 • Informacje niezbędne w przypadku spółek. Należy podać numer KRS i dane osób fizycznych reprezentujących spółkę, w tym imiona, nazwiska, numery dowodów osobistych lub paszportów, numery PESEL, adresy zamieszkania. Niezbędna jest także uchwała właściwego organu osoby prawnej, która obejmuje zgodę na dokonanie czynności – chyba że z ustawy lub z aktu założycielskiego lub statutu osoby prawnej (np. z umowy Spółki) wynika, że taka uchwała nie jest konieczna. 
 • Wartość rynkowa nieruchomości (cena sprzedaży).
 • Sposób płatności. W przypadku, gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego, trzeba przygotować oświadczenie banku o udzieleniu kredytu, a także umowę kredytową. 
 • Zaświadczenie, że nikt nie jest zameldowany w lokalu. 
 • Termin wydania nieruchomości. 
 • Numer konta bankowego. 

 Warto wiedzieć:

 Dokumenty, których spis przedstawiliśmy powyżej, to podstawowe dokumenty niezbędne do określonych czynności notarialnych. Chętnie wyjaśnimy szczegóły i odpowiemy na pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – niezbędne dokumenty

 • Numer księgi wieczystej. Jest on konieczny, jeśli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu księga została założona. Można uzyskać go w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych.
 • Podstawa nabycia. To dokument potwierdzający nabycie nieruchomości gruntowej przez sprzedawcę nieruchomości. W przypadkach, gdy podstawą nabycia jest:

 → postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub,
 → akt poświadczenia dziedziczenia lub,
 → umowa darowizny dokonana po 01.01.2007 r., 

należy dostarczyć także zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione spod opodatkowania lub, że podatek został już uiszczony lub, że zobowiązanie podatkowe na skutek przedawnienia już wygasło. 

 • Zaświadczenie dla celów zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Konieczne jest stosowne zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu.
 • Zaświadczenie o zadłużeniu lub jego braku. Chodzi o ewentualne zadłużenie w regulowaniu opłat eksploatacyjnych za lokal mieszkalny. Zaświadczenie można uzyskać w Spółdzielni Mieszkaniowej. 
 • Dane osobowe sprzedawcy i nabywcy. Należy wskazać imiona i nazwiska, imiona rodziców, informację o stanie cywilnym, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub nr paszportu, oraz PESEL. W przypadku, gdy stroną jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, należy wskazać także nr NIP. 
 • Informacje niezbędne w przypadku spółek. Należy podać numer KRS i dane osób fizycznych reprezentujących spółkę, w tym imiona, nazwiska, numery dowodów osobistych lub paszportów, numery PESEL, adresy zamieszkania). Niezbędna jest także uchwała właściwego organu osoby prawnej, która obejmuje zgodę na dokonanie czynności – chyba że z ustawy lub z aktu założycielskiego lub statutu osoby prawnej (np. z umowy Spółki) wynika, że taka uchwała nie jest konieczna. 
 • Wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży).
 • Sposób płatności. W przypadku, gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego, trzeba przygotować oświadczenie banku o udzieleniu kredytu, a także umowę kredytową. 
 • Zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany.
 • Termin wydania lokalu.
 • Numer konta bankowego.

Warto wiedzieć:

Dokumenty, których spis przedstawiliśmy powyżej, to podstawowe dokumenty niezbędne do określonych czynności notarialnych. Chętnie wyjaśnimy szczegóły i odpowiemy na pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.