Оплата

Оплата праці нотаріуса визначена Розпорядженням Міністра юстиції про максимальні розміри нотаріальних зборів, що застосовуються для певних нотаріальних дій. Оплата праці нотаріуса визначається в кожному конкретному випадку.

Розпорядження від 28 червня 2004 р. про максимальні ставки нотаріальних зборів,

(Dz. U. nr 148 z 2004 poz. 1564).

У зв’язку з вчинюваними діями нотаріус як платник справляє відповідні податки. У ситуаціях, коли зміст нотаріальної дії включає заяву про внесення запису в кадастрову книгу, яка є платною, нотаріус стягує із заявників судовий збір.

Якщо сторона нотаріальної дії, без шкоди для утримання, необхідного для неї та її сім’ї, сплатити винагороду нотаріусу, вона може звернутися до районного суду, юрисдикція якого знаходиться за місцем її проживання, для звільнення від виплати цієї винагороди повністю або частково.

ст. 6 Закону про нотаріат (Dz.U.2008.189.1158, z późn. zm.).

Opłaty

Wynagrodzenie notariusza określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, właściwej dla danej czynności. Wynagrodzenie notariusza określa się indywidualnie w każdym przypadku. 

Rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2004 w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,

(Dz. U. nr 148 z 2004 poz. 1564).

W związku z dokonywanymi czynnościami notariusz jako płatnik pobiera właściwe podatki. W sytuacjach, w których w treści czynności zawiera się wniosek o wpis do księgi wieczystej, który podlega opłacie, notariusz od wnioskodawców pobierze opłatę sądową.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

art. 6 ustawy Prawo o notariacie, (Dz.U.2008.189.1158, z późn. zm.).