Najem okazjonalny

Czym jest najem okazjonalny? Jakie są wymagane dokumenty? Co w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy? 
Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem, w którym omawiamy powyższe aspekty i odpowiadamy na zadane pytania.

Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, która to umowa zawierana jest na czas nie dłuższy niż 10 lat.

Do umowy najmu załącza się w szczególności:

– oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się opróżnić i wydać lokal używany na podstawie umowy najmu,

– wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;

– oświadczenie właściciela lokalu lub osoby, która posiada tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego oświadczenie to może mieć formę z podpisem notarialnie poświadczonym. Jeżeli najemca nie będzie mógł przenieść się do wskazanego w oświadczeniu lokalu, zobowiązany jest w terminie 21 dni od dnia powzięcia tej wiadomości poinformować o tym zdarzeniu wynajmującego i wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji oraz przedstawić nowe oświadczenie.

 

Tryb najmu okazjonalnego zobowiązuje najemcę do wyrażenia zgody na dobrowolne poddanie się egzekucji (eksmisji), co w praktyce oznacza, że po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy właściciel mieszkania może – w przypadku problemów związanych z opuszczeniem lokalu przez najemcę – rozpocząć postępowanie egzekucyjne.

Właściciel zobowiązany jest do zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.

Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego lokalu, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu, które musi być sporządzone na piśmie i opatrzone urzędowo poświadczonym podpisem właściciela, a które zawiera również termin do którego najemca ma lokal opuścić (nie krótszy niż 7 dni). Po bezskutecznym upływie terminu o którym mowa wyżej, właściciel składa do sądu wniosek o nadanie na akt notarialny klauzuli wykonalności.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego

Do zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu przez najemcę będącego obywatelem Ukrainy (który przybył do Polski od 24 lutego 2022r. z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Polski), nie stosuje się przepisów art. 19a ust. 2 pkt 2 i 3, ust. 3 oraz art. 19d ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego które dotyczą wskazania przez tego najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania obowiązku opróżnienia i wydania lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego oraz złożenia oświadczenia właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu.