Umowa o dożywocie

Czym jest umowa o dożywocie? jakie daje możliwości, a jakie niesie konsekwencje?
Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem, w którym omawiamy powyższe aspekty.

Zasada umowy o dożywocie polega na tym, że strony podpisujące umowę zgadzają się na przeniesienie własności nieruchomości na nabywcę, który zobowiązuje się zapewnić dożywotnie utrzymanie zbywcy. Obowiązki nabywcy obejmują najczęściej przyjęcie zbywcy jako domownika, dostarczenie mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnienie mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawienie mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

Umowa o dożywocie może obejmować praktycznie każdą nieruchomość lub udział we własności nieruchomości, czy też prawo do wieczystego użytkowania. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie może być przedmiotem umowy o dożywocie.

Umowę dożywocia można spisać również na rzecz osoby bliskiej zbywcy nieruchomości.

Przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie następuje z jednoczesnym obciążeniem nieruchomości prawem dożywocia (wpis do działu III księgi wieczystej) i jest dokonywane w formie aktu notarialnego, który sporządza notariusz.

Prawo dożywocia jest niezbywalne, to znaczy nie może być w konsekwencji przeniesione na inny podmiot ani w drodze czynności prawnej ani na wypadek śmierci dożywotnika.

W przeciwieństwie do umowy darowizny, umowa o dożywocie ma charakter umowy odpłatnej. Jest ona opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych w stawce 2% od wartości nieruchomości będącej przedmiotem umowy.

Dużym atutem umowy o dożywocie jest to, iż nabywca nieruchomości jest chroniony przed roszczeniami zachowku strony spadkobierców dożywotnika.