Poświadczenie
własnoręczności podpisu

Jak przebiega czynność? Do czego jest wykorzystywane? Ile kosztuje? Co zawiera?
Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem, w którym omawiamy powyższe aspekty.

Poświadczenie własnoręczności podpisu przebiega w obecności notariusza i  polega na złożeniu podpisu trwałym środkiem pisarskim, tzn. takim, który uniemożliwi zmianę lub usunięcie, nie może być przygotowany ołówkiem albo zmywalnym długopisem. Natomiast w przypadku gdy osoba podpisała już dokument sama, mówimy wtedy o uznaniu złożonego wcześniej podpisu za własnoręczny w obecności notariusza.

          Sama czynność polega na tym, że w pierwszej kolejności notariusz stwierdza tożsamość osoby składającej podpis, dlatego ważne by osoba legitymowała się ważnym dokumentem tożsamości, czyli dowodem osobistym, paszportem lub ewentualnie kartą pobytu. Należy podkreślić również, że aby doszło do  poświadczenia własnoręczności podpisu lub uznania podpisu za własnoręczny, osoba która będzie składała lub dokonywała uznania podpisu za własnoręczny musi stawić się osobiście u notariusza. Zazwyczaj tego typu czynności odbywają się w Kancelarii Notarialnej, ale jest również możliwość czynności wyjazdowej w szczególnych/indywidualnych przypadkach (np. z powodu choroby czynność może odbyć się w domu, szpitalu, domu opieki, a ponadto np. w areszcie).  

          Należy podkreślić również fakt, że notariusz nie sprawdza ani nie analizuje treści dokumentu, jedynie poświadcza podpis za własnoręczny/autentyczny osoby która go złożyła.

          Poświadczeń własnoręczności podpisu notariusz dokonuje na różnych dokumentach, najczęściej są to umowy sprzedaż udziałów w Spółce, umowy przeniesienia prawa do działki (dotyczy ogródków działkowych ROD), wzory podpisów, pełnomocnictwa które nie wymagają formy aktu notarialnego, zgody na wyjazd małoletniego dziecka za granicę oraz innych prywatnych dokumentach dostarczonych przez Klienta.

          Co powinna zawierać klauzula dotycząca poświadczenia podpisu/ uznania podpisu za własnoręczny?

          Taka klauzula dopinana do dokumentu musi zawierać: datę dzienną poświadczenia/uznania podpisu, dane personalne osoby składającej podpis oraz nazwę i adres kancelarii notarialnej, w której dokonujemy czynności, pieczęć notariusza i jego podpis.

 

          Jakie są koszty poświadczenia własnoręczności podpisu?

          Koszt jednego podpisu zgodnie z §13 pkt. 1 rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej:

          a/ na dokumentach, na których przedmiot oznaczony jest sumą pieniężną, pobieramy 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się gdyby dokument był sporządzony w formie aktu notarialnego, lecz nie więcej niż 300 zł,

          b/ na pełnomocnictwach i innych dokumentach, na których przedmiot nie jest oznaczony sumą pieniężną – kwotę 20 zł netto.