Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących

Notariusz, w ramach prowadzonej przez siebie działalności nie tylko sporządza dokumenty, ale do jego kompetencji należy również przyjęcie na przechowywanie pieniędzy (w tym na konto), papierów wartościowych, dokumentów czy danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących.

W przypadku gdy na przechowanie zostaje złożony dokument w kopercie zamkniętej  lub na informatycznym nośniku danych, o którym mowa powyżej, a który to nośnik zabezpieczony jest w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jego treścią, koperta lub zabezpieczenie powinno być zaopatrzone w podpis składającego.

Z przyjęcia dokumentu na przechowanie notariusz spisuje protokół, w którym określa między innymi datę przyjęcia, od kogo dokument został odebrany oraz komu i pod jakimi warunkami dokument bądź jego odpis ma być wydany.