Prawo służebności mieszkania

Czym jest prawo służebności mieszkania? Służebności mieszkania, co należy wiedzieć zanim zdecydujemy się na jej ustanowienie?
Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem, w którym omawiamy powyższe aspekty.

Służebność mieszkania, jest rodzajem służebności osobistej, oznacza to, że przysługuje konkretnej osobie wymienionej z imienia i nazwiska.  Osoba ta zwana jest służebnikiem. Dzięki umowie zawartej z właścicielem nieruchomości służebnik zyskuje prawo do  korzystania, a także mieszkania w danej nieruchomości zgodnie z ustaleniami poczynionymi z jej właścicielem. Pamiętajmy, że zakres służebności osobistej i sposób jej wykonywania  ustala się według osobistych potrzeb. Warto w związku z tym w umowie opisać w jakim zakresie, i z jakich pomieszczeń służebnik może korzystać. Dokładny zapis pozwoli uniknąć nieporozumień.

Ustanowienie służebności wymaga złożenia u notariusza oświadczenia w formie aktu notarialnego i dokonania odpowiedniego wpisu w dziale III księgi wieczystej. Służebność może zostać ustanowiona czasowo lub dożywotnio. Jeżeli jest ustanowiona dożywotnio wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego. Nie można jej zbyć (sprzedać, darować, zapisać w spadku), ani przenieść uprawnienia do jej wykonywania. Nie można jej również nabyć przez zasiedzenie.

Służebnik może przyjąć na mieszkanie małżonka i dzieci małoletnie. Może też przyjąć inne osoby gdy są przez niego utrzymywane.

Z ustanowienia służebności wynikają również obowiązki. Służebnik powinien proporcjonalnie do zużycia ponosić opłaty za media z których korzysta. Powinien również przestrzegać zasad współżycia społecznego.

Kodeks cywilny chroni właściciela nieruchomości umożliwiając mu wystąpienie z żądaniem zamiany służebności na rentę wówczas gdy służebnik dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu przysługującego mu prawa.