Spisywanie protokołów zgromadzenia wspólników i walnych zgromadzeń

Zgromadzenie wspólników to jeden z organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Uchwały zgromadzenia wspólników powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół.

Jeżeli protokół sporządza notariusz, zarząd wnosi wypis protokołu do księgi protokołów.

Zgodnie z art. 58 § 1 Ustawy z dnia 25 maja 1951 r. Prawo o notariacie notariusz spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni i spółek na żądanie lub w przypadkach prawem przewidzianych.