Sporządzanie protestów weksli i czeków

Weksel to papier wartościowy sporządzony w określonej prawnie formie. Zobowiązanie z weksla powstaje z chwilą złożenia na nim podpisu i ma ono charakter bezwarunkowy. Abstrakcyjność stosunku wekslowego oznacza, że zapłata oznaczonej w nim sumy nie jest uzależniona od spełnienia jakichkolwiek innych warunków. Protest weksla natomiast jest aktem publicznym, który sporządza notariusz zgodnie z art. 85 prawa wekslowego. Powodem protestu może być nieprzyjęcie weksla lub odmowa zapłaty weksla. Protest sporządza się na odwrotnej stronie weksla lub na osobnej karcie połączonej z wekslem. Jeżeli na odwrotnej stronie nie ma żadnych oświadczeń, należy pisanie protestu zacząć od brzegu, w przeciwnym zaś razie bezpośrednio po ostatnim oświadczeniu. Jeżeli protest ma być napisany w całości lub w części na osobnej karcie dodatkowej, należy tę kartę połączyć z wekslem w ten sposób, aby nie było wolnych miejsc na odwrotnej stronie wekslu; połączenie weksla z kartą dodatkową powinno być przypieczętowane pieczęcią urzędową lub przepisane treścią aktu protestowego. Notariusz wpisuje protest do repertorium P, prowadzonego wyłącznie dla protestów.

Czek jest rodzajem papieru wartościowego i jedną z form płatności bezgotówkowej. Jest dokumentem wystawianym w konkretnej formie, ściśle określonej przez prawo czekowe. Stanowi pisemne zlecenie wypłacenia określonej sumy pieniężnej.

Protest czeku jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza w formie odpowiedniej adnotacji na odwrotnej stronie czeku albo na osobnej kartce połączonej z czekiem. Połączenie czeku z kartką powinno być przypieczętowane pieczęcią urzędową, albo przepisane treścią protestu.