Sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Gdy taka jest wola i żądanie stron, notariusz może sporządzić projekt aktu notarialnego.

Sporządzenie projektu danego dokumentu pozwala na dokładne ustalenie szczegółów czynności zgodnie z wolą każdej ze stron. Najważniejsza podczas tej czynności jest intencja stron, która musi zostać wyrażona w sposób dokładny i zrozumiały.