Zakres czynności

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r., Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158) stanowi, że Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, a dokonane przez notariusza zgodnie z prawem czynności, mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności dokonywane przez naszą Kancelarię to m.in.:

 1. sporządzanie aktów notarialnych,
 2. sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
 3. sporządzanie poświadczeń własnoręczności podpisów,
 4. sporządzenie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 5. spisywanie protokołów zgromadzenia wspólników i walnych zgromadzeń,
 6. spisywanie protokołów przyjęcia i odrzucenia spadku oraz otwarcia i ogłoszenia testamentu,
 7. spisywanie innych protokołów np. z przebiegu zdarzeń, losowania nagród itp.,
 8. przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 9. sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 10. doręczanie oświadczeń,
 11. sporządzanie protestów weksli i czeków,
 12. sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Czynności, które dla Klientów zwykle podejmuje nasza kancelaria, to:

 • obsługa spółek prywatnych i publicznych, w tym m.in. przygotowywanie umów spółek oraz dokonywanie wszelkich niezbędnych zmian, a także sporządzanie protokołów zgromadzeń,
 • przygotowywanie umów deweloperskich,
 • wsparcie w obrocie nieruchomościami i prawami spółdzielczymi,
 • sporządzanie umów majątkowych małżeńskich,
 • poświadczenie dziedziczenia i działy spadków.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu oferowanych przez nas czynności, chętnie udzielimy bezpłatnych informacji.

Stanowcza większość czynności odbywa się na miejscu w siedzibie Kancelarii, występują jednak okoliczności, które pozwalają na umówienie czynności poza siedzibą oraz w terminach innych niż godziny pracy Notariatu.