Sporządzanie aktów notarialnych

Akt notarialny jest szczególną formą dokumentu, sporządzanego w oparciu o przepisy ustawy dnia 3 lipca 2020 r. Prawo o notariacie. Akt notarialny sporządzany jest w sytuacjach przewidzianych prawem lub każdorazowo gdy strony wyrażą taką wolę.

Co powinien zawierać akt notarialny?

Przepisy ustawy dokładnie co powinien zawierać prawidłowo sporządzony akt notarialny. 

Są to:

  • data (dzień miesiąc i rok, a w razie potrzeby lub gdy takie jest życzenie stron – również godzina i minuta rozpoczęcia i podpisania aktu,
  • miejsce sporządzenia aktu,
  • imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza,
  • imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, a także imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób, które są obecne przy sporządzaniu aktu,
  • oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty,
  • stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu,
  • stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany,
  • podpisy osób biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu (na przykład: pełnomocników) oraz podpis notariusza.

Akt notarialny wymogiem koniecznym

Istnieją czynności, dla których ważności przewidziana została forma aktu notarialnego. Są nimi na przykład: umowa sprzedaży nieruchomości, umowa darowizny, umowa majątkowa małżeńska (tzw. intercyza) czy umowa o podział majątku wspólnego.

Odczytanie aktu notarialnego

To niezwykle istotna czynność. Przyjęło się, że odczytanie aktu notarialnego przed podpisaniem przez notariusza lub przez inną osobę w jego obecności stanowi jeden z wymogów formalnych sporządzenia aktu notarialnego. Notariusz wówczas powinien się przekonać, że osoby biorące udział w czynności dokładnie rozumieją treść oraz znaczenie aktu, a akt jest zgodny z ich wolą. Na żądanie powinny być odczytane również załączniki do aktu.