Sporządzanie poświadczeń własnoręczności podpisów

Polski ustawodawca przewidział dla ważności niektórych czynności prawnych notarialnie poświadczonego podpisu. Do czynności takich należy na przykład zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku dokonywania tej czynności konieczna jest oczywiście osobista obecność osoby składającej podpis. Przy dokonywaniu poświadczenia notariusz ma obowiązek stwierdzić tożsamość osoby składającej podpis za pomocą dokumentów takich jak dowód osobisty, karta pobytu lub paszport.

Poświadczenie własnoręczności podpisu powinno zawierać:

  • datę i miejsce jego sporządzenia,
  • oznaczenie kancelarii,
  • podpis notariusza,
  • pieczęć notariusza.

Dopiero wówczas tak sporządzony dokument przez notariusza tj.: opisanie w klauzuli poświadczeniowej, a następnie opatrzenie stosowną pieczęcią, wywołuje u innych uczestników obrotu, organów administracji i sądów przekonanie graniczące z pewnością, że to właśnie dana osoba złożyła konkretne oświadczenie.