Podatek dochodowy w przypadku sprzedaży nieruchomości po ustaniu
wspólności majątkowej małżeńskiej

Kiedy obowiązuje i kogo dotyczy?  Zapisy w ustawie? Jaka jest wysokość podatku?
Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem, w którym omawiamy powyższe aspekty.

Do powstania obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych dochodzi w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat od jej nabycia. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej również „ustawa PIT”): „źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie”. W przypadku sprzedaży nieruchomości po upływie pięcioletniego okresu, podatek ten nie występuje.

Istotne jest więc określenie momentu nabycia przedmiotowej nieruchomości. Powołana ustawa nie precyzuje pojęcia „nabycie”, nie określa czy ma to być nabycie odpłatne czy nieodpłatne. Stąd przyjmuje się, że „nabycie”, o którym mowa w powołanej ustawie, następuje z chwilą uzyskania prawa własności do nieruchomości.

W praktyce pojawiły się wątpliwości, jak należy interpretować pojęcie „nabycie”, w przypadku gdy nieruchomość została pierwotnie nabyta do majątku wspólnego małżonków, a następnie po ustaniu wspólności między małżonkami, została przyznana tylko jednemu z małżonków, czy to na podstawie umowy o podział majątku wspólnego, sporządzonej przed notariuszem, czy na mocy postanowienia sądu o podziale majątku wspólnego, a następnie została zbyta odpłatnie przez tego małżonka.

W związku z powyższym dnia 23 marca 2021 roku została wydana „interpretacja ogólna numer DD2.8201.7.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie określenia momentu nabycia nieruchomości należącej do majątku wspólnego małżonków, w przypadku uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia tej nieruchomości, po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2018 roku”, która stwierdza, że „jeżeli zbycie nieruchomości nastąpiło po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, a nieruchomość nabyta została do majątku objętego tą wspólnością majątkową, to pięcioletni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy PIT należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tej nieruchomości do majątku wspólnego małżonków”.

Ponadto od 1 stycznia 2019 roku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązuje przepis art. 10 ust. 6, który wprost wskazuje, że: „W przypadku odpłatnego zbycia po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nabytych do majątku wspólnego małżonków lub wybudowanych w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej nieruchomości lub nabytych do majątku wspólnego małżonków praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie do majątku wspólnego małżonków lub ich wybudowanie w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.”