Dokumenty

Przedstawiamy zakres dokumentów wraz z wytycznymi do ich utworzenia. Poprawnie przygotowane dokumenty zaoszczędzą Państwa czas i skrócą przebieg procedury. Przygotowanie aktów notarialnych odbywa się w komfortowych warunkach, w naszych gabinetach, gdzie spokojnie omawiamy aspekty sporządzanych umów i odpowiadamy na Państwa pytania.

Umowa sprzedaży

Sprzedaż nieruchomości gruntowej

Wymagane dokumenty

 • podstawa nabycia, to znaczy dokument potwierdzający nabycie przez stronę sprzedającą nieruchomości.
  W przypadku, gdy podstawą nabycia jest:
  – postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku od roku 1983,
  – lub akt poświadczenia dziedziczenia dokonany po 01.01.2007 r.,
  – lub umowa darowizny dokonana po 01.01.2007 r.,
  – lub nieodpłatne zniesienie współwłasności dokonane po 01.01.2007 r.,
  dodatkowo wymagane jest zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, lub że należny podatek został uiszczony, lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
 • numer księgi wieczystej;
 • wypis z rejestru gruntów, a w przypadku, gdy działka będzie wydzielana do nowej księgi wieczystej dodatkowo wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej (Wydział Geodezji w Urzędzie Miasta lub w Starostwie Powiatowym);
 • zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości (Urząd Miasta/Urząd Gminy, Wydział Gospodarki Nieruchomościami/Gospodarki Przestrzennej);
 • zaświadczenie wydane przez starostę, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu oraz w stosunku do tej nieruchomości nie została wydana decyzja, o której mowa w  art. 19.ust. 3 ustawy o lasach zaświadczenie wydane przez starostę, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu oraz w stosunku do tej nieruchomości nie została wydana decyzja, o której mowa w  art. 19.ust. 3 ustawy o lasach;
 • zaświadczenie wydane przez gminę, że grunt jest bądź nie jest położony na obszarze objętym uchwałą o rewitalizacji bądź uchwałą o ustanowieniu na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji;
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, w przypadku, gdy aktem notarialnym podział ten będzie ujawniany w księdze wieczystej;
 • dane osobowe strony sprzedającej i kupującej:
  – imiona,
  – nazwisko,
  – imiona rodziców,
  – stan cywilny – obecny, a w przypadku strony sprzedającej obecny oraz w momencie nabycia nieruchomości,
  – adres zamieszkania,
  – numer dowodu osobistego lub paszportu,
  – PESEL,
  – NIP – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 • w przypadku spółek – numer KRS oraz dane osób fizycznych reprezentujących spółkę (imiona, nazwisko, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania), uchwała właściwego organu osoby prawnej obejmująca zgodę na dokonanie czynności, chyba że z ustawy albo z aktu założycielskiego lub statutu osoby prawnej (np. z umowy Spółki) wynika, że uchwała taka nie jest potrzebna;
 • wartość rynkowa nieruchomości (cena sprzedaży);
 • sposób płatności (jeśli nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego – oświadczenie banku o udzieleniu kredytu / do ustanowienia hipoteki oraz umowa kredytowa);
 • termin wydania nieruchomości;
 • numer konta bankowego strony sprzedającej;
 • w przypadku nieruchomości zabudowanej – zaświadczenie, że w budynku nikt nie jest zameldowany,
 • jeżeli w księdze wieczystej wpisana jest hipoteka – zaświadczenie z banku o stanie zadłużenia zawierające numer konta technicznego do spłaty zadłużenia;
 • w przypadku wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej – zgoda właściwego organu na wykreślenie + pełnomocnictwa;
 • umowa majątkowa małżeńska (rozdzielność majątkowa) – jeśli została zawarta.
Sprzedaż nieruchomości lokalowej z księgą wieczystą (mieszkanie - odrębna własność)

Wymagane dokumenty

 • podstawa nabycia, to znaczy dokument potwierdzający nabycie przez stronę sprzedającą nieruchomości.
  W przypadku, gdy podstawą nabycia jest:
  – postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku od roku 1983,
  – lub akt poświadczenia dziedziczenia dokonany po 01.01.2007 r.,
  – lub umowa darowizny dokonana po 01.01.2007 r.,
  – lub nieodpłatne zniesienie współwłasności dokonane po 01.01.2007 r.,
  dodatkowo wymagane jest zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, lub że należny podatek został uiszczony, lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
 • numer księgi wieczystej;
 • zaświadczenie wydane przez gminę, że nieruchomość jest bądź nie jest położona na obszarze objętym uchwałą o rewitalizacji bądź uchwałą o ustanowieniu na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji – jeżeli mieszkanie NIE jest położone w Tychach;
 • zaświadczenie o zadłużeniu bądź braku zaległości w płatności opłat eksploatacyjnych za lokal mieszkalny;
 • dane osobowe strony sprzedającej i kupującej:
  – imiona,
  – nazwisko,
  – imiona rodziców,
  – stan cywilny – obecny, a w przypadku strony sprzedającej obecny oraz w momencie nabycia nieruchomości,
  – adres zamieszkania,
  – numer dowodu osobistego lub paszportu,
  – PESEL,
  – NIP – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 • w przypadku spółek – numer KRS oraz dane osób fizycznych reprezentujących spółkę (imiona, nazwisko, numer dowodu osobistego lub paszportu,  PESEL, adres zamieszkania), uchwała właściwego organu osoby prawnej obejmująca zgodę na dokonanie czynności, chyba że z ustawy albo z aktu założycielskiego lub statutu osoby prawnej (np. z umowy Spółki) wynika, że uchwała taka nie jest potrzebna;
 • wartość rynkowa nieruchomości (cena sprzedaży);
 • sposób płatności (jeśli nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego – oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa);
 • termin wydania nieruchomości;
 • nr konta bankowego;
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • jeżeli w księdze wieczystej wpisana jest hipoteka – zaświadczenie z banku o stanie zadłużenia zawierające numer konta technicznego do spłaty zadłużenia;
 • w przypadku wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej – zgoda właściwego organu na wykreślenie + pełnomocnictwa;
 • umowa majątkowa małżeńska (rozdzielność majątkowa) – jeśli została zawarta.
Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Wymagane dokumenty

 • podstawa nabycia w oryginale, to znaczy dokument potwierdzający nabycie przez stronę sprzedającą lokalu.
  W przypadku, gdy podstawą nabycia jest:
  – postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku od roku 1983,
  – lub akt poświadczenia dziedziczenia dokonany po 01.01.2007 r.,
  – lub umowa darowizny dokonana po 01.01.2007 r.,
  – lub nieodpłatne zniesienie współwłasności dokonane po 01.01.2007 r.,
  dodatkowo wymagane jest zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, lub że należny podatek został uiszczony, lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
 • zaświadczenie dla celów zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu –  o przysługującym spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu (Spółdzielnia Mieszkaniowa);
 • zaświadczenie o zadłużeniu bądź braku zaległości w płatności opłat eksploatacyjnych za lokal mieszkalny (Spółdzielnia Mieszkaniowa);
 • zaświadczenie do założenia księgi wieczystej –  jeżeli lokal dotychczas nie miał założonej księgi (Spółdzielnia Mieszkaniowa);
 • numer księgi wieczystej, jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu została założona (Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych);
 • dane osobowe strony sprzedającej i kupującej:
  – imiona,
  – nazwisko,
  – imiona rodziców,
  – stan cywilny – obecny, a w przypadku strony sprzedającej obecny oraz w momencie nabycia nieruchomości,
  – adres zamieszkania,
  – numer dowodu osobistego lub paszportu,
  – PESEL,
  – NIP – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 • w przypadku spółek – numer KRS oraz dane osób fizycznych reprezentujących spółkę (imiona, nazwisko, numer dowodu osobistego lub paszportu,  PESEL, adres zamieszkania), uchwała właściwego organu osoby prawnej obejmująca zgodę na dokonanie czynności, chyba że z ustawy albo z aktu założycielskiego lub statutu osoby prawnej (np. z umowy Spółki) wynika, że uchwała taka nie jest potrzebna;
 • wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży);
 • sposób płatności (jeśli nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego – oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa);
 • termin wydania lokalu;
 • nr konta bankowego;
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • jeżeli w księdze wieczystej wpisana jest hipoteka – zaświadczenie z banku o stanie zadłużenia zawierające numer konta technicznego do spłaty zadłużenia;
 • w przypadku wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej – zgoda właściwego organu na wykreślenie + pełnomocnictwa;
 • umowa majątkowa małżeńska (rozdzielność majątkowa) – jeśli została zawarta.

Umowa darowizny

Darowizna nieruchomości gruntowej

Wymagane dokumenty

 • podstawa nabycia, to znaczy dokument potwierdzający nabycie przez stronę sprzedającą nieruchomości, W przypadku, gdy podstawą nabycia jest:
  – postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku od roku 1983,
  – lub akt poświadczenia dziedziczenia dokonany po 01.01.2007 r.,
  – lub umowa darowizny dokonana po 01.01.2007 r.,
  – lub nieodpłatne zniesienie współwłasności dokonane po 01.01.2007 r.,
  dodatkowo wymagane jest zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, lub że należny podatek został uiszczony, lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
 • numer księgi wieczystej;
 • wypis z rejestru gruntów, a w przypadku, gdy działka będzie wydzielana do nowej księgi wieczystej dodatkowo wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej (Wydział Geodezji w Urzędzie Miasta lub w Starostwie Powiatowym);
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, w przypadku, gdy aktem notarialnym podział ten będzie ujawniany w księdze wieczystej;
 • dane osobowe darczyńcy i obdarowanego:
  – imiona,
  – nazwisko,
  – imiona rodziców,
  – stan cywilny – obecny, a w przypadku strony sprzedającej obecny oraz w momencie nabycia nieruchomości,
  – adres zamieszkania,
  – numer dowodu osobistego lub paszportu,
  – PESEL,
  – NIP – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 • wartość rynkowa nieruchomości;
 • umowa majątkowa małżeńska (rozdzielność majątkowa) – jeśli została zawarta.
Darowizna nieruchomości lokalowej z księgą wieczystą (mieszkanie - odrębna własność)

Wymagane dokumenty 
• podstawa nabycia, to znaczy dokument potwierdzający nabycie przez stronę sprzedającą nieruchomości, W przypadku, gdy podstawą nabycia jest:
– postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku od roku 1983,
– lub akt poświadczenia dziedziczenia dokonany po 01.01.2007 r.,
– lub umowa darowizny dokonana po 01.01.2007 r.,
– lub nieodpłatne zniesienie współwłasności dokonane po 01.01.2007 r.,
dodatkowo wymagane jest zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, lub że należny podatek został uiszczony, lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
• numer księgi wieczystej;
• dane osobowe darczyńcy i obdarowanego:
– imiona,
– nazwisko,
– imiona rodziców,
– stan cywilny – obecny, a w przypadku strony sprzedającej obecny oraz w momencie nabycia nieruchomości,
– adres zamieszkania,
– numer dowodu osobistego lub paszportu,
– PESEL,
– NIP – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
• wartość rynkowa nieruchomości;
• umowa majątkowa małżeńska (rozdzielność majątkowa) – jeśli została zawarta.

 

Darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Wymagane dokumenty

 • podstawa nabycia, to znaczy dokument potwierdzający nabycie przez stronę sprzedającą nieruchomości, W przypadku, gdy podstawą nabycia jest:
  – postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku od roku 1983,
  – lub akt poświadczenia dziedziczenia dokonany po 01.01.2007 r.,
  – lub umowa darowizny dokonana po 01.01.2007 r.,
  – lub nieodpłatne zniesienie współwłasności dokonane po 01.01.2007 r.,
  dodatkowo wymagane jest zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, lub że należny podatek został uiszczony, lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
 • zaświadczenie dla celów zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu –  o przysługującym spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu (Spółdzielnia Mieszkaniowa);
 • zaświadczenie do założenia księgi wieczystej –  jeżeli lokal dotychczas nie miał założonej księgi (Spółdzielnia Mieszkaniowa);
 • dane osobowe darczyńcy i obdarowanego:
  – imiona,
  – nazwisko,
  – imiona rodziców,
  – stan cywilny – obecny, a w przypadku strony sprzedającej obecny oraz w momencie nabycia nieruchomości,
  – adres zamieszkania,
  – numer dowodu osobistego lub paszportu,
  – PESEL,
  – NIP – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 • wartość rynkowa nieruchomości;
 • umowa majątkowa małżeńska (rozdzielność majątkowa) – jeśli została zawarta.

  Umowa deweloperska

  Umowa deweloperska

  Wymagane dokumenty

  • prospekt informacyjny z załącznikami / rzutami;
  • podstawa nabycia, to znaczy dokument potwierdzający nabycie przez stronę sprzedającą nieruchomości.
   W przypadku, gdy podstawą nabycia jest:
   – postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku od roku 1983,
   – lub akt poświadczenia dziedziczenia dokonany po 01.01.2007 r.,
   – lub umowa darowizny dokonana po 01.01.2007 r.,
   – lub nieodpłatne zniesienie współwłasności dokonane po 01.01.2007 r.,
   dodatkowo wymagane jest zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, lub że należny podatek został uiszczony, lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
  • wypis z rejestru gruntów, a w przypadku, gdy działka będzie wydzielana do nowej księgi wieczystej dodatkowo wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej (Wydział Geodezji w Urzędzie Miasta lub w Starostwie Powiatowym);
  • wypis z kartoteki budynków (Wydział Geodezji w Urzędzie Miasta lub w Starostwie Powiatowym);
  • zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości (Urząd Miasta/Urząd Gminy, Wydział Gospodarki Nieruchomościami/Gospodarki Przestrzennej);
  • zaświadczenie wydane przez starostę, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu oraz w stosunku do tej nieruchomości nie została wydana decyzja, o której mowa w  art. 19.ust. 3 ustawy o lasach zaświadczenie wydane przez starostę, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu oraz w stosunku do tej nieruchomości nie została wydana decyzja, o której mowa w  art. 19.ust. 3 ustawy o lasach;
  • zaświadczenie wydane przez gminę, że grunt jest bądź nie jest położony na obszarze objętym uchwałą o rewitalizacji bądź uchwałą o ustanowieniu na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji;
  • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, w przypadku, gdy aktem notarialnym podział ten będzie ujawniany w księdze wieczystej;
  • ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę;
  • dane osobowe strony sprzedającej i kupującej:
   – imiona,
   – nazwisko,
   – imiona rodziców,
   – stan cywilny – obecny, a w przypadku strony sprzedającej obecny oraz w momencie nabycia nieruchomości,
   – adres zamieszkania,
   – numer dowodu osobistego lub paszportu,
   – PESEL,
   – NIP – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
  • w przypadku spółek – numer KRS oraz dane osób fizycznych reprezentujących spółkę (imiona, nazwisko, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania), uchwała właściwego organu osoby prawnej obejmująca zgodę na dokonanie czynności, chyba że z ustawy albo z aktu założycielskiego lub statutu osoby prawnej (np. z umowy Spółki) wynika, że uchwała taka nie jest potrzebna;
  • harmonogram spłat.

  Umowa o dział spadku

  Dział spadku nieruchomości gruntowej

  Wymagane dokumenty

  • prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia;
  • zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie spadku jest zwolnione od podatku, lub że należny podatek został uiszczony, lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
  • w przypadku działu spadku i zniesienia współwłasności nieruchomości lub zniesienia współwłasności nieruchomości dodatkowo podstawa nabycia, to znaczy dokument potwierdzający nabycie przez stronę sprzedającą nieruchomości. W przypadku, gdy podstawą nabycia jest:
   – postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku od roku 1983,
   – lub akt poświadczenia dziedziczenia dokonany po 01.01.2007 r.,
   – lub umowa darowizny dokonana po 01.01.2007 r.,
   – lub nieodpłatne zniesienie współwłasności dokonane po 01.01.2007 r.,
   dodatkowo wymagane jest zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, lub że należny podatek został uiszczony, lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
  • numer księgi wieczystej;
  • wypis z rejestru gruntów, a w przypadku, gdy działka będzie wydzielana do nowej księgi wieczystej dodatkowo wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej (Wydział Geodezji w Urzędzie Miasta lub w Starostwie Powiatowych);
  • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, w przypadku, gdy aktem notarialnym podział ten będzie ujawniany w księdze wieczystej;
  • dane osobowe stron:
   – imiona,
   – nazwisko,
   – imiona rodziców,
   – stan cywilny,
   – adres zamieszkania,
   – numer dowodu osobistego lub paszportu,
   – PESEL,
   – NIP – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
  • wartość rynkowa nieruchomości.
  Dział spadku nieruchomości lokalowej z księgą wieczystą (mieszkanie - odrębna własność)

  Wymagane dokumenty

  • prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia;
  • zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie spadku jest zwolnione od podatku, lub że należny podatek został uiszczony, lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
  • numer księgi wieczystej;
  • w przypadku działu spadku i zniesienia współwłasności nieruchomości lub zniesienia współwłasności nieruchomości dodatkowo podstawa nabycia w oryginale, to znaczy dokument potwierdzający nabycie przez stronę sprzedającą nieruchomości.
   W przypadku, gdy podstawą nabycia jest:
   – postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku od roku 1983,
   – lub akt poświadczenia dziedziczenia dokonany po 01.01.2007 r.,
   – lub umowa darowizny dokonana po 01.01.2007 r.,
   – lub nieodpłatne zniesienie współwłasności dokonane po 01.01.2007 r.,
   dodatkowo wymagane jest zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, lub że należny podatek został uiszczony, lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
  • dane osobowe stron:
   – imiona,
   – nazwisko,
   – imiona rodziców,
   – stan cywilny
   – adres zamieszkania,
   – numer dowodu osobistego lub paszportu,
   – PESEL,
   – NIP – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
  • wartość rynkowa lokalu mieszkalnego.
  Dział spadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

  Wymagane dokumenty

  • prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia;
  • zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie spadku jest zwolnione od podatku, lub że należny podatek został uiszczony, lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
  • zaświadczenie dla celów zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu –  o przysługującym spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu (Spółdzielnia Mieszkaniowa);
  • w przypadku działu spadku i zniesienia współuprawnienia lub zniesienia współuprawnienia dodatkowo podstawa nabycia w oryginale, to znaczy dokument potwierdzający nabycie przez stronę sprzedającą nieruchomości. W przypadku, gdy podstawą nabycia jest:
   – postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku od roku 1983,
   – lub akt poświadczenia dziedziczenia dokonany po 01.01.2007 r.,
   – lub umowa darowizny dokonana po 01.01.2007 r.,
   – lub nieodpłatne zniesienie współwłasności dokonane po 01.01.2007 r.,
   dodatkowo wymagane jest zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, lub że należny podatek został uiszczony, lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
  • numer księgi wieczystej, jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu została założona;
  • dane osobowe stron:
   – imiona,
   – nazwisko,
   – imiona rodziców,
   – stan cywilny,
   – adres zamieszkania,
   – numer dowodu osobistego lub paszportu,
   – PESEL,
   – NIP – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
  • wartość rynkowa lokalu.

   

  Umowa o podział majątku

  Umowa o podział majątku - NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

  Wymagane dokumenty

  • umowa majątkowa małżeńska wprowadzająca ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej lub prawomocny wyrok orzekający o rozwodzie lub akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie;
  • podstawa nabycia, to znaczy dokument potwierdzający nabycie przez stronę sprzedającą nieruchomości.
   W przypadku, gdy podstawą nabycia jest:
   – postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku od roku 1983,
   – lub akt poświadczenia dziedziczenia dokonany po 01.01.2007 r.,
   – lub umowa darowizny dokonana po 01.01.2007 r.,
   – lub nieodpłatne zniesienie współwłasności dokonane po 01.01.2007 r.,
   dodatkowo wymagane jest zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, lub że należny podatek został uiszczony, lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
  • numer księgi wieczystej;
  • wypis z rejestru gruntów, w przypadku, gdy działka będzie wydzielana do nowej księgi wieczystej dodatkowo wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej (Wydział Geodezji w Urzędzie Miasta lub w Starostwie Powiatowych);
  • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, w przypadku, gdy aktem notarialnym podział ten będzie ujawniany w księdze wieczystej;
  • dane osobowe stron:
   – imiona,
   – nazwisko,
   – imiona rodziców,
   – stan cywilny,
   – adres zamieszkania,
   – numer dowodu osobistego lub paszportu,
   – PESEL,
   – NIP – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
  • wartość rynkowa nieruchomości.
  Podział majątku - nieruchomości lokalowej z księgą wieczystą (mieszkanie - odrębna własność)

  Wymagane dokumenty

  • umowa majątkowa małżeńska wprowadzająca ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej lub prawomocny wyrok orzekający o rozwodzie lub akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie;
  • podstawa nabycia, to znaczy dokument potwierdzający nabycie przez stronę sprzedającą nieruchomości.
   W przypadku, gdy podstawą nabycia jest:
   – postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku od roku 1983,
   – lub akt poświadczenia dziedziczenia dokonany po 01.01.2007 r.,
   – lub umowa darowizny dokonana po 01.01.2007 r.,
   – lub nieodpłatne zniesienie współwłasności dokonane po 01.01.2007 r.,
   dodatkowo wymagane jest zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, lub że należny podatek został uiszczony, lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
  • numer księgi wieczystej;
  • dane osobowe stron:
   – imiona,
   – nazwisko,
   – imiona rodziców,
   – stan cywilny,
   – adres zamieszkania,
   – numer dowodu osobistego lub paszportu,
   – PESEL,
   – NIP – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
  • wartość rynkowa nieruchomości.
  Podział majątku - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

  Wymagane dokumenty

  • umowa majątkowa małżeńska wprowadzająca ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej lub prawomocny wyrok orzekający o rozwodzie lub akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie;
  • podstawa nabycia w oryginale, to znaczy dokument potwierdzający nabycie przez stronę sprzedającą nieruchomości.
   W przypadku, gdy podstawą nabycia jest:
   – postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku od roku 1983,
   – lub akt poświadczenia dziedziczenia dokonany po 01.01.2007 r.,
   – lub umowa darowizny dokonana po 01.01.2007 r.,
   – lub nieodpłatne zniesienie współwłasności dokonane po 01.01.2007 r.,
   dodatkowo wymagane jest zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, lub że należny podatek został uiszczony, lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
  • zaświadczenie dla celów zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu –  o przysługującym spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu (Spółdzielnia Mieszkaniowa);
  • numer księgi wieczystej – jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu została założona;
  • zaświadczenie do założenia księgi wieczystej –  jeżeli lokal dotychczas nie miał założonej księgi (Spółdzielnia Mieszkaniowa);
  • dane osobowe stron:
   – imiona,
   – nazwisko,
   – imiona rodziców,
   – stan cywilny,
   – adres zamieszkania,
   – numer dowodu osobistego lub paszportu,
   – PESEL,
   – NIP – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
  • wartość rynkowa lokalu.

  Umowa majątkowa małżeńska

  Umowa majątkowa małżeńska

  Wymagane dokumenty

  • odpis skrócony aktu małżeństwa;
  • dane osobowe małżonków:
   – imiona,
   – nazwisko,
   – imiona rodziców,
   – stan cywilny,
   – adres zamieszkania,
   – numer dowodu osobistego lub paszportu,
   – PESEL.

  Akt poświadczenia dziedziczenia

  Akt poświadczenia dziedziczenia
   Wymagane dokumenty

  • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony;
  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
  • odpis skrócony aktu małżeństwa – małżonka spadkodawcy;
  • odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców lub aktów małżeństwa (w przypadku zmiany nazwiska po zawarciu związku małżeńskiego);
  • dane osobowe osób stawających do aktu:
   – imiona,
   – nazwisko,
   – imiona rodziców,
   – stan cywilny,
   – adres zamieszkania,
   – numer dowodu osobistego lub paszportu,
   – PESEL,
   – NIP – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
  • adres ostatniego miejsca zamieszkania oraz numer PESEL zmarłego;
  • informacje na temat wszelkich nieruchomości, które wchodzą w skład spadku (ich numery ksiąg wieczystych);
  • informacja, czy spadkodawca prowadził działalność gospodarczą;
  • informacja, czy za życia spadkodawcy został powołany zarządca sukcesyjny.

  Odrzucenie spadku

  Odrzucenie spadku

  Wymagane dokumenty

  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
  • w przypadku odrzucenia spadku w imieniu osoby małoletniej – prawomocne postanowienie sądu;
  • dane osobowe osób stawających do aktu:
   – imiona,
   – nazwisko,
   – imiona rodziców,
   – stan cywilny,
   – adres zamieszkania,
   – numer dowodu osobistego lub paszportu,
   – PESEL,
   – NIP – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
  • adres ostatniego miejsca zamieszkania oraz numer PESEL zmarłego;
  • informacje o osobach, które już odrzuciły spadek – imię i nazwisko, rodzaj pokrewieństwa, data sporządzenia aktu notarialnego odrzucenia spadku oraz jego numer Repertorium;
  • informacje o osobach, które w dalszej kolejności są powołane z ustawy do spadku – imię i nazwisko, rodzaj pokrewieństwa, adresy zamieszkania.

  Umowa dożywocia

  Dożywocie na nieruchomości gruntowej:

  Wymagane dokumenty

  • podstawa nabycia, to znaczy dokument potwierdzający nabycie przez stronę sprzedającą nieruchomości.
   W przypadku, gdy podstawą nabycia jest:
   – postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku od roku 1983,
   – lub akt poświadczenia dziedziczenia dokonany po 01.01.2007 r.,
   – lub umowa darowizny dokonana po 01.01.2007 r.,
   – lub nieodpłatne zniesienie współwłasności dokonane po 01.01.2007 r.,
   dodatkowo wymagane jest zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, lub że należny podatek został uiszczony, lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
  • numer księgi wieczystej;
  • wypis z rejestru gruntów, a w przypadku, gdy działka będzie wydzielana do nowej księgi wieczystej dodatkowo wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej (Wydział Geodezji w Urzędzie Miasta lub w Starostwie Powiatowym);
  • zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości (Urząd Miasta/Urząd Gminy, Wydział Gospodarki Nieruchomościami/Gospodarki Przestrzennej);
  • zaświadczenie wydane przez starostę, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu oraz w stosunku do tej nieruchomości nie została wydana decyzja, o której mowa w  art. 19.ust. 3 ustawy o lasach zaświadczenie wydane przez starostę, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu oraz w stosunku do tej nieruchomości nie została wydana decyzja, o której mowa w  art. 19.ust. 3 ustawy o lasach;
  • dane osobowe stron:
   – imiona,
   – nazwisko,
   – imiona rodziców,
   – stan cywilny – obecny, a w przypadku strony sprzedającej obecny oraz w momencie nabycia nieruchomości,
   – adres zamieszkania,
   – numer dowodu osobistego lub paszportu,
   – PESEL,
   – NIP – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
  • wartość rynkowa nieruchomości;
  • umowa majątkowa małżeńska (rozdzielność majątkowa) – jeśli została zawarta.
  Dożywocie na nieruchomości lokalowej z księgą wieczystą (mieszkanie – odrębna własność):

  Wymagane dokumenty

  • podstawa nabycia, to znaczy dokument potwierdzający nabycie przez stronę sprzedającą nieruchomości.
   W przypadku, gdy podstawą nabycia jest:
   – postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku od roku 1983,
   – lub akt poświadczenia dziedziczenia dokonany po 01.01.2007 r.,
   – lub umowa darowizny dokonana po 01.01.2007 r.,
   – lub nieodpłatne zniesienie współwłasności dokonane po 01.01.2007 r.,
   dodatkowo wymagane jest zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, lub że należny podatek został uiszczony, lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia;
  • numer księgi wieczystej;
  • dane osobowe stron:
   – imiona,
   – nazwisko,
   – imiona rodziców,
   – stan cywilny – obecny, a w przypadku strony sprzedającej obecny oraz w momencie nabycia nieruchomości,
   – adres zamieszkania,
   – numer dowodu osobistego lub paszportu,
   – PESEL,
   – NIP – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
  • wartość rynkowa nieruchomości;
  • umowa majątkowa małżeńska (rozdzielność majątkowa) – jeśli została zawarta.

  Umowa najmu okazjonalnego – rygor egzekucyjny

  Najem okazjonalny

  Wymagane dokumenty

  • sporządzona przez strony umowa najmu okazjonalnego;
  • oświadczenie właściciela lokalu zastępczego;
  • dane osobowe stron:
   – imiona,
   – nazwisko,
   – imiona rodziców,
   – stan cywilny,
   – adres zamieszkania,
   – numer dowodu osobistego lub paszportu,
   – PESEL,
   – NIP – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.