Testament notarialny

Kto może go sporządzić? Jakie są zalety?
Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem, w którym omawiamy powyższe aspekty.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można tylko w testamencie. Jeśli chcemy, aby nasz majątek po śmierci przeszedł na określone osoby lub organizacje, inne niż krąg spadkobierców ustawowych musimy sporządzić testament.

Testament jest dokumentem urzędowym, w którym spadkodawca umieszcza swoją ostatnią wolę.

Testament jest czynnością na wypadek śmierci i nie wywołuje skutków za życia.

Testament może sporządzić każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Testament notarialny powinien być sporządzony w kancelarii notarialnej. Jednakże jeżeli wymagają tego uzasadnione okoliczności np. choroba spadkodawcy lub jego pobyt w szpitalu, testament ten można sporządzić poza kancelarią. Testament mogą sporządzić osoby niemówiące, niesłyszące oraz osoby niepiśmienne. Osoby niepotrafiące pisać, zamiast podpisu składają tuszowy odcisk palca, obok którego notariusz zapisuje ich imię i nazwisko.

Oryginał testamentu notarialnego przechowywany jest u notariusza.

Zaletą sporządzenia testamentu notarialnego jest możliwość umieszczenia w nim zapisu windykacyjnego, który umożliwia zapisanie konkretnego składnika swojego majątku  określonej osobie (np. biżuterii lub mieszkania). Własność tego składnika majątku przechodzi na zapisobiercę z mocy prawa z chwilą śmierci spadkodawcy.

Notariusz przed sporządzeniem testamentu bada nie tylko zgodność z prawem rozrządzenia, ale również upewnia się, że spadkodawca jest w pełni świadomy swojego postępowania.

Testament notarialny może być zarejestrowany w Notarialnym Rejestrze Testamentów, do którego ma dostęp tylko notariusz. Wpis testamentu do rejestru jest nieodpłatny.

Spadkobiercy po śmierci spadkodawcy za pomocą tego rejestru mogą uzyska informację o sporządzonych i zarejestrowanych testamentach lub o ich braku, oraz u którego notariusza taki testament lub testamenty były sporządzone. Każda osoba, która okaże w dowolnej kancelarii notarialnej odpis aktu zgonu, uzyska taką informację. To rozwiązanie jest bardzo pomocne ponieważ, często spadkodawca nie informuje przyszłych spadkobierców o sporządzonym testamencie.

Testament notarialny może być zmieniony lub odwołany w każdym momencie w całości lub w części. Zmiana lub odwołanie muszą zostać dokonane również w formie aktu notarialnego.