Spisywanie protokołów przyjęcia i odrzucenia spadku oraz otwarcia i ogłoszenia testamentu

Wyróżniamy dwa rodzaje dziedziczenia – ustawowe oraz testamentowe.

Dziedziczenie ustawowe zachodzi wtedy gdy spadkodawca przed śmiercią nie sporządził testamentu, gdy sporządzony testament okazał się nieważny lub gdy powołane do spadku osoby nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami. Zaś z dziedziczeniem testamentowym mamy do czynienia w przypadku gdy spadkodawca przed śmiercią sporządził testament, a tym samym wyraził wolę co do konkretnego rozrządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci.

Postępowanie spadkowe może zostać przeprowadzone przed notariuszem lub przed sądem. Co istotne, w trakcie prowadzonego przez notariusza postępowania spadkowego konieczny jest osobisty udział wszystkich osób mogących być spadkobiercami, zarówno ustawowymi, jak i testamentowymi oraz zapisobiorcami windykacyjnymi.

Gdy spadkobierca odrzucił spadek lub został uznany prawomocnym orzeczeniem sądu za niegodnego dziedziczenia, jego obecność u notariusza nie jest konieczna, powinni być jednak obecni jego zstępni (dzieci, wnuki itd.).

W przypadku gdy mamy do czynienia z dziedziczeniem testamentowym, zachodzi konieczność dokonania czynności otwarcia i ogłoszenia testamentu. Osoba, u której znajduje się testament, jest obowiązana złożyć go u notariusza (lub w sądzie spadku) gdy dowie się o śmierci spadkodawcy. W protokole otwarcia i ogłoszenia testamentu notariusz opisuje jego stan zewnętrzny oraz wymienia jego datę, datę złożenia i osobę, która testament złożyła. Na testamencie zamieszcza się również datę otwarcia i ogłoszenia testamentu oraz numer Repertorium.