Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Wypisy powinny stanowić dosłowne powtórzenie oryginału. Na końcu wypisu notariusz zaznacza, komu i kiedy wypis wydano. Co ważne, wypis ma moc prawną oryginału.

Wypis podpisuje notariusz i zaopatruje pieczęcią państwowego biura notarialnego. Wypis, mający więcej niż jeden arkusz, będzie ponumerowany, zszyty, parafowany i spojony pieczęcią. Notariusz może wydać wypis aktu notarialnego:

  • stronom,
  • osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu,
  • następcom prawnym w/w osób,
  • innym osobom – po wyrażeniu na to zgody przez strony bądź na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu okręgowego,
  • osobom, które wykażą interes prawny.

Tak jak i wypis, również odpis stanowi dosłowne odzwierciedlenie oryginału. Czasami zdarza się jednak, że zachodzi potrzeba uzyskania tylko części oryginalnego dokumentu i wówczas istnieje możliwość uzyskania jedynie wyciągu. Do wydawania wyciągów i odpisów stosuje się te same zasady, na jakich wydaje się wypisy.